A betűk elemei (ver. 0.3, 2013. június 27.)
Szomorúan szegényes a betűkkel kapcsolatos újabb kori hazai szakirodalom. A két igen kiváló "biblia", Virágvölgyi Péter nagyszabású munkája (A tipográfia mestersége számítógéppel. Budapest, Osiris, 2001.), illetve Susanne West alapműve (Stílusgyakorlatok. Budapest, UR, 1998.) a betűkkel kapcsolatban nem nagyon segíti az olvasót az eligazodásban. Különböző munkákban (s nem ritkán ugyanazon munkákon belül is) gyakran különféle terminológiák jelölik ugyanazt az eredeti fogalmat. Ezen az oldalon kísérletet teszünk arra, hogy összefoglaljuk az egyes betűelemeket és font-alkatrészeket, magyarázattal és (ahol ennek értelme van) mintákkal egyetemben. Néhány fogalom értelmezését tekintve a mégoly nagyszerű külföldi források sem mindig értenek egyet, a nyilvánvaló eltéréseket közöljük. Ez a munka pillanatnyilag kísérleti szakaszban van s e természeténél fogva folyamatosan javítjuk, igazítjuk, és az is lehet, hogy sosem érünk a végére. Kérjük tehát az érdeklődőt, hogy legyen türelemmel velünk, térjen vissza gyakran, és legfőképpen tegye meg észrevételeit. A módosítási javaslatokat közzétesszük.

Források: Alexander Lawson: Printing Types. Boston, Beacon Press, 1971. Alexander Lawson: Anatomy of a Typeface. London, Hamish Hamilton, 1990. Type Terminology on the Desktop. Richardson, Altsys Corporation, 1991. Peter Karow (ed): Font Technology. Description and Tools. Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 1994. Peter Karow: Digital Typefaces. Description and Format. Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 1994. Richard Eckersley (et al): Glossary of Typesetting Terms. Chicago, CU Press, 1994. Stephen Moye: Fontographer. Type by Design. New York, MIS:Press, 1995. Lewis Blackwell: 20th Century Type. Remix. Corte Madera, Ginko Press, 1998.
On line: végtelen a források száma. Talán a legalaposabb a Melbourne Museum of Printing szószedete.

zárójelmagyarázat
(...) – az eredeti fogalomhoz tartozó kiegészítés
{...} – a fogalomhoz tartozó alfaj vagy alkatrész
[...] – eltérő írásmód, eltérő változat

Angol név Magyar név Magyarázat Minta

Alignment zone
{top or bottom}
Igazító zóna
{alsó vagy felső}
Körvonalas vagy egyes határozott végződésű karakterek néhány százalékkal nagyobbak mint a standard alapvonalak által határoltak (hogy utóbbiakkal optikailag egyenlő méretűnek mutatkozzanak). Zónának nevezzük az alapvonalak és az azoktól való eltérés régióját.

Apex Felső csúcs Két fővonal külső keresztezési pontja a betűtest felső szakaszában

Arm Kar Jellemzően vízszintes (vagy néha kissé felfelé álló) vonal, amely csak az egyik végével kapcsolódik a betűtesthez (vagy egyik végével sem).

Ascender
Felnyúló (szár)
Azon kurrens betűk része, amelyik az x-magasság fölé nyúlik.

Ascender line Felnyúló felső vonal A felnyúló szár felső határoló vonala.

Ascent Felnyúló magasság (távolság) A felnyúló karakter középvonaltól számított legnagyobb távolsága.

Axis Tengely Az a virtuális vonal (szimmetria tengely), amely körül a betű elforgatható.

Baseline Alapvonal A caps- és x-magasság alsó határoló vonala.

Bezier curve Bezier görbe Görbe típus, amelynél a görbe vonalak kapcsolódási pontjait külső koordináta értékek határoznak meg. (Pierre Bezier francia tudós fejlesztése nyomán.)

Body Betűtest

Body clearance Hézag
[Kiegyenlítés]
Az M-négyzet felső korrigáló szakasza, amely a felnyúló szár felett található.

Body size Betűméret A betűtest magassága. Ez a betű mértékegységének alapja (a legmagasabb karaktertől a legmélyebbre lenyúlóig + az esetleges hézag). (Figyelem, a betűméret és pontméret nem ugyanaz.)

Bowl
[Bow]
Görbe Gömbölyű vagy elliptikus vonal, amely a betűtestet meghatározza. [Az űrt körülvevő görbe.]

Bracket
[Fillet]
Könyök Talpas fontoknál a talpat és szárat összekötő görbe.

Capital letter
[Uppercase]
Nagybetű
[Verzál]

Cap height Nagybetű magasság Az alapvonal és a nagybetű felső éle közötti magasság mértéke.

Cap line Nagybetű felső vonal A nagybetű felső élénél húzott képzeletbeli vízszintes vonal.

Character
[Sort]
Betű
[Írásjel]
[Karakter]

Character width
[Character space]
Betű szélesség A betűtest és a jobb illetve baloldali vállat befoglaló négyszögű keret.

Composite character Összetett betű Egy (vagy több) alapbetűből és egy (vagy több) diakritikus jelből álló egység, amely a font file-ban önálló körvonal leírással nem rendelkezik, csak a komponensek hivatkozásait és azok offszet értékeit (pozicionálását) tartalmazza.

Control point [Control node]
[Bezier Control Point, BCP]
Kontroll pont A Bezier-görbék pontjait kezelő körvonalon kívüli (off-curve) módosító pontok.

Control vector Kontroll pont segédvonal A Bezier-görbék pontjait és a kontroll pontokat összekötő képzeletbeli egyenes.

Counter
[White space]
[Eye]
űr
[Szem]
A görbén belüli üres terület.

Crossbar
[Bar]
[Cross-stroke]
Keresztvonal A betűtest vízszintes alkotórésze, amely függőleges szárat keresztez, abból nyílik, vagy ilyen szárakat köt össze.

Descender Lenyúló (szár) A karakter alapvonal alá eső része. (Nincs olyan szabály, hogy ezek egyvonalban állnának.)

Descender line Lenyúló alsó vonal A lelnyúló szár alsó határoló vonala.

Descent Lenyúló távolság A lenyúló karakter alapvonaltól lefelé számított legnagyobb távolsága.

Diacritical mark
{Accent}
Mellékjel
[Megkülönböztető jel]
[Hangsúly jel]
{Ékezet}
A betűtest olyan alkatrésze, amely az alapkarakter eredeti jelentését, hangzását, hangsúlyát megváltoztatja. {A mellékjel alkategóriája.}

Diagonal Átló A szárakat átlósan összekötő vonal.

Ear Fül Egyes karakterek kinyúló végződése.

eM space
[eM width]
M-méret A betűtest méretének megfelelő szélesség (a legszélesebb betű, általában az M szélességének értéke).

eM square M-négyzet A legszélesebb nagybetű bennfoglaló négyzete, bennfoglaló kerete (az oldalszélekkel és a hézaggal egyetemben), hozzáadva a le- és felnyúlók méretét.

eN space N-méret Mértékegység, az M-méret fele.

Extender Kívüleső A lenyúló és felnyúló szárak összefoglaló neve.

Extrema Legkülső
(Extréma)
Azok a görbepontok, amelyek a karakter legkülső, legmélyebb vagy legmagasabb részén találhatók.

Font height Betű magasság Az M-négyzet függőleges (y) mértéke.

Glyph
Glifa (Egy bizonyos) karakter képe.

Hairline Vékony szár Változó vonalvastagságú betűk vékonyabb szára.

Leg Láb Lefelé dőlő betű szár (a kar ellenpárja, azzal a különbséggel, hogy a láb nem lehet vízszintes).

Link Kapcsoló Az a szakasz, amely a betűtest két önálló egységét köti össze.

Loop Hurok A zárt lenyúló alapvonal alatti része.

Lowercase (letter) Kisbetű
[Kurrens]

Midline
[Mean line]
[Waist line]
Középvonal Az x-magasság felső határoló vonala.

Origin pont
[Base point]
Kiinduló pont Az M-négyzet és az alapvonal baloldali találkozási pontja.

Outline node
[Outline point]
Görbepont A betű körvonalán található (on curve) illeszkedési pont, amelyek összessége határozza meg a betű körvonalát.

Overhang Túlnyúlás A caps- ill. x-vonal fölé, ill. a baseline alá nyúló testrész.

Serif Talp A szár, kar vagy uszály keresztirányú vagy kinyúló talpas végződése (a talpas és talpatlan összefoglaló név mint megkülönböztető sajátosság eredete).

Shoulder Váll Görbe betűtest rész.

Sidebearing
(left, right)
[Side bearing]
Oldalszél A bennfoglaló keret és a betűtest közötti távolság (ha van) jobb és baloldalon.

Spacing
[Letterspacing]
Oldalköz A szomszédos karakterek közötti kitöltetlen hely (a szomszédos oldalszélek összege).

Spine
[Spline]
Gerincvonal A kanyargós betűk fővonala.

Spur Nyúlvány Befejező vonalszakasz. [Bizonyos esetekben a szár és a görbe találkozása.]

Standard stem width Betű szélesség A betűtest és a jobb illetve baloldali széleket is befoglaló négyszögű keret szélessége.

Stem Fővonal A betűtest meghatározó vonalát (vonalait) jelentő függőleges vagy kissé dőlt szakasz. [Egyes források a görbe fővonalakat is stem-nek nevezik, lásd például: D.]

Stress
(Vertical vagy Inclined)
Hangsúly A vékonyabb és vastagabb szakaszok kapcsolódása által meghatározott függőleges vagy dőlt tengely.

Stroke Vonás Leginkább az átlós egyenes vagy görbe szakaszok összefoglaló neve, egyesek a betűtest meghatározó vonal-részeit is stroke-nak hívják. Abban viszonylag egyetértés van, hogy a stem az általános, a stroke a konkrét fogalom. [Más definició szerint a stroke az a vonal, amelynek a vastagsága változhat.]

Tail Uszály
[Farok]
A fővonal alapvonali vagy az alatti szakasza.

Terminal
[Finial]
Végződés Egyes karakterek nem talpszerű, de mégsem folyamatos vastagságú végződése.

Vertex
[Vortex]
Alsó csúcs Két fővonal keresztezési pontja a betűtest alsó szakaszában.

x-height x-magasság A kisbetűk (jellemzően az x) magassága (a fel- és lenyúló szárak nélkül).

x-line x-vonal Az x-magasságban húzott képzeletbeli vízszintes vonal.

Köszönjük Mikula Lajos értékes megjegyzéseit (aki elsősorban a "váll"-lal kapcsolatos félreértések tisztázásában segített).
Köszönjük Kecskés Barbara megjegyzését a spacing-et illetően, ahol bizony csúnya hibánkra hívta fel figyelmünket.