A betűk elemei (ver. 0.6, 2018. június 27.)
Ezen az oldalon kísérletet teszünk arra, hogy összefoglaljuk az egyes betűelemeket és font-alkatrészeket, magyarázattal és (ahol ennek értelme van) mintákkal egyetemben. Néhány fogalom értelmezését tekintve a mégoly nagyszerű külföldi források sem mindig értenek egyet, a nyilvánvaló eltéréseket közöljük. Ez a munka pillanatnyilag kísérleti szakaszban van s e természeténél fogva folyamatosan javítjuk, igazítjuk, és az is lehet, hogy sosem érünk a végére. Kérjük tehát az érdeklődőt, hogy legyen türelemmel velünk, térjen vissza gyakran.

Források: Alexander Lawson: Printing Types. Boston, Beacon Press, 1971. Alexander Lawson: Anatomy of a Typeface. London, Hamish Hamilton, 1990. Type Terminology on the Desktop. Richardson, Altsys Corporation, 1991. Peter Karow (ed): Font Technology. Description and Tools. Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 1994. Peter Karow: Digital Typefaces. Description and Format. Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 1994. Richard Eckersley (et al): Glossary of Typesetting Terms. Chicago, CU Press, 1994. Stephen Moye: Fontographer. Type by Design. New York, MIS:Press, 1995. Lewis Blackwell: 20th Century Type. Remix. Corte Madera, Ginko Press, 1998.
On line: végtelen a források száma. Talán a legalaposabb a Melbourne Museum of Printing szószedete.

zárójelmagyarázat
(...) – az eredeti fogalomhoz tartozó kiegészítés
{...} – a fogalomhoz tartozó alfaj vagy alkatrész
[...] – eltérő írásmód, eltérő változat

Angol név Magyar név Magyarázat Minta

Alignment zone
{top or bottom}
Igazító zóna
{alsó vagy felső}
Körvonalas vagy egyes határozott végződésű karakterek néhány százalékkal nagyobbak mint a standard alapvonalak által határoltak (hogy utóbbiakkal optikailag egyenlő méretűnek mutatkozzanak). Zónának nevezzük az alapvonalak és az azoktól való eltérés régióját.

Apex Felső csúcs Két fővonal külső keresztezési pontja a betűtest felső szakaszában

Arm Kar Jellemzően vízszintes (vagy néha kissé felfelé álló) vonal, amely csak az egyik végével kapcsolódik a betűtesthez (vagy egyik végével sem).

Ascender
Felnyúló (szár)
Azon kurrens betűk része, amelyik az x-magasság fölé nyúlik.

Ascender line Felnyúló felső vonal A felnyúló szár felső határoló vonala.

Ascent Felnyúló magasság (távolság) A felnyúló karakter középvonaltól számított legnagyobb távolsága.

Axis Tengely Az a virtuális vonal (szimmetria tengely), amely körül a betű elforgatható.

Baseline Alapvonal A caps- és x-magasság alsó határoló vonala.

Bezier curve Bezier görbe Görbe típus, amelynél a görbe vonalak kapcsolódási pontjait külső koordináta értékek határoznak meg. (Pierre Bezier francia tudós fejlesztése nyomán.)

Body Betűtest

Body clearance Hézag
[Kiegyenlítés]
Az M-négyzet felső korrigáló szakasza, amely a felnyúló szár felett található.

Body size Betűméret A betűtest magassága. Ez a betű mértékegységének alapja (a legmagasabb karaktertől a legmélyebbre lenyúlóig + az esetleges hézag). (Figyelem, a betűméret és pontméret nem ugyanaz.)

Bowl
[Bow]
Görbe Gömbölyű vagy elliptikus vonal, amely a betűtestet meghatározza. [Az űrt körülvevő görbe.]

Bracket
[Fillet]
Könyök Talpas fontoknál a talpat és szárat összekötő görbe.

Capital letter
[Uppercase]
Nagybetű
[Verzál]

Cap height Nagybetű magasság Az alapvonal és a nagybetű felső éle közötti magasság mértéke.

Cap line Nagybetű felső vonal A nagybetű felső élénél húzott képzeletbeli vízszintes vonal.

Character
[Sort]
Betű
[Írásjel]
[Karakter]

Character width
[Character space]
Betű szélesség A betűtest és a jobb illetve baloldali vállat befoglaló négyszögű keret.

Composite character Összetett betű Egy (vagy több) alapbetűből és egy (vagy több) diakritikus jelből álló egység, amely a font file-ban önálló körvonal leírással nem rendelkezik, csak a komponensek hivatkozásait és azok offszet értékeit (pozicionálását) tartalmazza.

Control point [Control node]
[Bezier Control Point, BCP]
Kontroll pont A Bezier-görbék pontjait kezelő körvonalon kívüli (off-curve) módosító pontok.

Control vector Kontroll pont segédvonal A Bezier-görbék pontjait és a kontroll pontokat összekötő képzeletbeli egyenes.

Counter
[White space]
[Eye]
űr
[Szem]
A görbén belüli üres terület.

Crossbar
[Bar]
[Cross-stroke]
Keresztvonal A betűtest vízszintes alkotórésze, amely függőleges szárat keresztez, abból nyílik, vagy ilyen szárakat köt össze.

Descender Lenyúló (szár) A karakter alapvonal alá eső része. (Nincs olyan szabály, hogy ezek egyvonalban állnának.)

Descender line Lenyúló alsó vonal A lelnyúló szár alsó határoló vonala.

Descent Lenyúló távolság A lenyúló karakter alapvonaltól lefelé számított legnagyobb távolsága.

Diacritical mark
{Accent}
Mellékjel
[Megkülönböztető jel]
[Hangsúly jel]
{Ékezet}
A betűtest olyan alkatrésze, amely az alapkarakter eredeti jelentését, hangzását, hangsúlyát megváltoztatja. {A mellékjel alkategóriája.}

Diagonal Átló A szárakat átlósan összekötő vonal.

Ear Fül Egyes karakterek kinyúló végződése.

eM space
[eM width]
M-méret A betűtest méretének megfelelő szélesség (a legszélesebb betű, általában az M szélességének értéke).

eM square M-négyzet A legszélesebb nagybetű bennfoglaló négyzete, bennfoglaló kerete (az oldalszélekkel és a hézaggal egyetemben), hozzáadva a le- és felnyúlók méretét.

eN space N-méret Mértékegység, az M-méret fele.

Extender Kívüleső A lenyúló és felnyúló szárak összefoglaló neve.

Extrema Legkülső
(Extréma)
Azok a görbepontok, amelyek a karakter legkülső, legmélyebb vagy legmagasabb részén találhatók.

Font height Betű magasság Az M-négyzet függőleges (y) mértéke.

Glyph
Glifa (Egy bizonyos) karakter képe.

Hairline Vékony szár Változó vonalvastagságú betűk vékonyabb szára.

Leg Láb Lefelé dőlő betű szár (a kar ellenpárja, azzal a különbséggel, hogy a láb nem lehet vízszintes).

Link Kapcsoló Az a szakasz, amely a betűtest két önálló egységét köti össze.

Loop Hurok A zárt lenyúló alapvonal alatti része.

Lowercase (letter) Kisbetű
[Kurrens]

Midline
[Mean line]
[Waist line]
Középvonal Az x-magasság felső határoló vonala.

Origin pont
[Base point]
Kiinduló pont Az M-négyzet és az alapvonal baloldali találkozási pontja.

Outline node
[Outline point]
Görbepont A betű körvonalán található (on curve) illeszkedési pont, amelyek összessége határozza meg a betű körvonalát.

Overhang Túlnyúlás A caps- ill. x-vonal fölé, ill. a baseline alá nyúló testrész.

Serif Talp A szár, kar vagy uszály keresztirányú vagy kinyúló talpas végződése (a talpas és talpatlan összefoglaló név mint megkülönböztető sajátosság eredete).

Shoulder Váll Görbe betűtest rész.

Sidebearing
(left, right)
[Side bearing]
Oldalszél A bennfoglaló keret és a betűtest közötti távolság (ha van) jobb és baloldalon.

Spacing
[Letterspacing]
Oldalköz A szomszédos karakterek közötti kitöltetlen hely (a szomszédos oldalszélek összege).

Spine
[Spline]
Gerincvonal A kanyargós betűk fővonala.

Spur Nyúlvány Befejező vonalszakasz. [Bizonyos esetekben a szár és a görbe találkozása.]

Standard stem width Betű szélesség A betűtest és a jobb illetve baloldali széleket is befoglaló négyszögű keret szélessége.

Stem Fővonal A betűtest meghatározó vonalát (vonalait) jelentő függőleges vagy kissé dőlt szakasz. [Egyes források a görbe fővonalakat is stem-nek nevezik, lásd például: D.]

Stress
(Vertical vagy Inclined)
Hangsúly A vékonyabb és vastagabb szakaszok kapcsolódása által meghatározott függőleges vagy dőlt tengely.

Stroke Vonás Leginkább az átlós egyenes vagy görbe szakaszok összefoglaló neve, egyesek a betűtest meghatározó vonal-részeit is stroke-nak hívják. Abban viszonylag egyetértés van, hogy a stem az általános, a stroke a konkrét fogalom. [Más definició szerint a stroke az a vonal, amelynek a vastagsága változhat.]

Tail Uszály
[Farok]
A fővonal alapvonali vagy az alatti szakasza.

Terminal
[Finial]
Végződés Egyes karakterek nem talpszerű, de mégsem folyamatos vastagságú végződése.

Vertex
[Vortex]
Alsó csúcs Két fővonal keresztezési pontja a betűtest alsó szakaszában.

x-height x-magasság A kisbetűk (jellemzően az x) magassága (a fel- és lenyúló szárak nélkül).

x-line x-vonal Az x-magasságban húzott képzeletbeli vízszintes vonal.